Никола Светозаров Чанев

Роден 1981 г в град Кърджали

 

Образование и квалификации:

Университет за национално и световно стопанство  - София  /1999-2004 г/ - магистър, специалност „Счетоводство и контрол“

ПУ „Паисий Хилендарски“  /2005 - 2007 г/ - магистър, специалност „Национална и регионална сигурност

Професионален опит:

2005-2017 г – Териториална дирекция на НАП - Кърджали – данъчен инспектор,  старши и главен инспектор по приходите - ръководител екип, началник на сектор „Проверки“  

Нормативни актове, уреждащи правомощията на областния управител:

1.1. По Конституцията на Република България 
Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация. Областният управител се назначава от Министерския съвет. Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
 
1.2. По Закона за администрацията
· Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
· При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
· Областният управител се определя с решение на Министерския съвет.
· Областният управител определя правомощията и ресора на заместник областните управители.
· В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
Областният управител:
· Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
· Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
· Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
· Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове; 
· Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
· Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
· Организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
· Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.
· Областният управител издава заповеди в границите на предоставените му правомощия.
· Областният управител спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му.
· Заповедите на областния управител могат да се обжалват пред Върховния административен съд.

1.3. По Устройствения правилник на областната администрация приет с ПМС № 121 от 5.07.2000 г., обн., ДВ, бр.57 от 14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г.
 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 5. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 6. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 7. спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
 8. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 9. организира изработването, общественото обсъждане и участва в изпълнението на областния план за развитие;
 10. представя областния план за развитие и годишния отчет за неговото изпълнение на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 11. организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
 12. ръководи планирането и подготовката на административно - териториалната единица за отбрана;
 13. утвърждава областните транспортни схеми;
 14. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 15. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 16. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 17. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 18. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 19. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 20. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Приемни дни: Всеки първи и трети вторник от месеца от 14.00 до 16.00 часа.

Записване: Чрез попълнен "Информационен лист", който се подава в 101 стая.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай