Administration

Стая № Служител Длъжност  Name Position
1 портал Иван Иванов Информация и охрана – портал Ivan Ivanov Information and Security - Portal
2 102 Мария Милчева Младши експерт "Административно обслужване" Maria Milcheva Junior expert "Administrative service"
3 201 Николай Карагеоргиев Старши юрисконсулт Nikolay Karageorgiev Senior Legal Advisor
4 201 Петър Захариев Юрисконсулт Petar Zahariev Legal Advisor
5 201 Елена Златанова Юрисконсулт Elena Zlatanova Legal Advisor
6 203 Милена Димитрова Експерт "Връзки с обществеността" Milena Dimitrova Public Relations
7 204 Румен Младенов Заместник-областен управител Rumen Mladenov Deputy Regional Governor
8 205 Селвие Ахмед Заместник-областен управител Selvie Ahmed Deputy Regional Governor
9 206   Главен секретар   Secretary General
10 207 Бояна Петрова Младши експерт "Канцелария и документален фонд" Boyana Petrova Junior Expert "Office and documentary Fund"
11 207 Илия Илиев Областен управител Iliya Iliev Regional Governor
12 305 Петя Стефанова Главен експерт “Човешки Ресурси” Petya Stefanova Chief Expert "Human Resources"
13 306 Даниела Петрова Директор Дирекция ”АПОФУС” Daniela Petrova Director of ALSFPM Directorate
14 307 инж. Симеон Колев Старши експерт "Информационно обслужване" eng. Simeon Kolev Senior Expert "Information Services"
15 308 Христина Кандилова Старши счетоводител Hristina Kandilova Senior Accountant
16 309 Миглена Ралева Главен счетоводител Miglena Raleva Chief Accountant
17 401 Станка Стоева Младши експерт "Придобиване и разпореждане с имоти и вещи - частна държавна собственост" Stanka Stoeva Junior Expert "Acquisition and disposal of property and possessions - private state property"
18 402 Жени Петрова Старши специалист "Регистрация и архив на държавната собственост" Zheny Petrova Senior Specialist "Registration and archive of state property"
19 403 Таня Иванова Старши експерт „Управление на имотите и вещите - държавна собственост” Tanya Ivanova Senior Expert "Real and Personal State Property Mangement"
20 403 Мариана Ставрова Старши експерт "Надзор и актуване на държавната собственост" Mariana Stavrova Senior Expert "Management&Operation of State Property"
21 404 Дора Василева Директор дирекция "АКРРДС" Dora Vasileva Director of ACRDSP Directorate
22 405 Катя Димова Главен експерт "Регионално развитие и териториална координация" Katya Dimova Chief Expert "Regional Development and Territorial Coordination"
23 406 инж. Юксел Ибрям Старши експерт “Земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност” eng. Yuksel Ibryam Senior Expert "Agriculture, forestry, economics and energy efficiency"
24 407 инж. Ангел Варелов Старши експерт “Устройство на територията, строителството и техническата инфраструктура” eng. Angel Varelov Senior Expert "Spatial planning, construction and technical infrastructure"
25 408 Събина Сюлюкчиева Главен експерт „Стратегическо планиране и европейски програми” Sabina Syulyukchieva Chief Expert "Strategic Planing and European Programs"
26 409 инж. Севда Въргова Старши експерт “Контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия” eng. Sevda Vargova Senior Expert "Control&Coordination Spatial Development and Disaster Protection"
27 410 Вилдан Сефер Младши експерт “Образование, култура и младежки дейности” Vildan Sefer Junior Expert "Education, Culture and Youth Activities"
28 410 Ива Узунова Старши експерт „Екология, води и здравеопазване” Iva Uzunova Senior "Ecology, Waters and Healthcare"
29 505 инж. Веселин Костов Главен експерт “ОМП” и служител по сигурността на информацията eng. Veselin Kostov Chief Expert "Defense/Mobilization Training Officer and Data Security"
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай