Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”

Публикувана на 27 Юли 2014

Кратко описание на проекта:

Проект Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество" е финансиран по ОП „Административен капацитет", Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси",подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Водеща организация: Областна администрация-Смолян, 

Партньори: Областните администрации Пловдив, Пазарджик,Кърджали, Смолян и  Хасково, България

ESU-Падуа към Областна администрация Венето, Италия


Обща цел на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните   администрации от ЮЦР.
  

Основни дейности: 

Дейност 1. Изготвяне на Ситуационен  анализ на функциите и капацитета на държавните служители в Областните администрации при осъществяване на европейските, държавните и  регионални политики, с оглед укрепване на капацитета на служителите, отговорни за реализацията им. 

Дейност 2.  Проучване, подбор и представяне на добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресуси. Обобщаване, открояване и разпространение на добрите практики.

Дейност 3: Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, стажове  и обмяна на опит между партньорите.

Дейност 4: Сформиране на партньорска мрежа. Изготвяне на схема-механизъм за координация между заинтересованите страни.   Разработване и внедряване на специализирана информационна система за постигане на целите на проекта. 

Дейност 5: Разработване на практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите" (двуезични, български - английски), представящи проучените добри европейски практики .

Дейност 6: Одит

Дейност 7:  Дейности по осигуряване информация и публичност

Продължителност на проекта- 18 месеца; Договорът е подписан на 02 април 2012 г.

Общ бюджет 488 648 лева


Бюлетини:

Изтегли Брой 1  

Мрежа партньори

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай