ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“

Обoсобена позиция №2: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

- Решение

- Обявление

- Документация

- Техническо задание за проектиране и изграждане по Обособена позиция №1

- Техническо задание за проектиране и изграждане по Обособена позиция №2

- Образци

- Идеен проект по Обособена позиция №1 (Крумовица)

- Идеен проект по Обособена позиция №2 (Джебелска)

 

19.04.2018 г.

 

РАЗЯСНЕНИЯ

 

Разяснение 1

от 26.04.2018 г.

 

- Разяснение 2 

от 11.05.2018 г.

 

Протокол от 29.05.2018 г.

 

 

 

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП относно отваряне на ценови оферти

от 10.07.2018 г.

 

- Протокол 2

- Протокол 3

- Решение РД-09-154 20.07.2018

от 20.07.2018 г.

 


Обявление за възложена поръчка №РД-07-1649/12.09.2018 год.

 

 

Номер на договора

РД-ОП-33

Дата на договора

17.08.2018 г.

Предмет на договора

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по Обособена позиция № 1 : „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“

Статус

Възложена

Приложения към договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания

Към плащания

 

Номер на договора

РД-ОП-34

Дата на договора

27.08.2018 г.

Предмет на договора

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по Обoсобена позиция №2: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“

Статус

Възложена

Приложения към договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания

Към плащания

 

от 12.09.2018 г.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай