Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство"

Публикувана на 21 Февруари 2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Съобщение 

   На основание чл.27а, ал.1 от ЗОП с решение № РД-09-38/ 07.03.2014 год. на Областния управител на област Кърджали е извършена промяна в документацията на обществената поръчка. В резултат на решението за промяна, новият срок за получаване на оферти е 22.04.2014 год.- 17:00 часа, а офертите ще бъдат отваряни на 23.04.2014 год. от 10:00 часа в зала 202 на Областна администрация Кърджали. Променената документация може да намерите по-долу. Решение за промяна

Решение за откриване
Решение в АОП 
Обявление в АОП 
Документация - ПРОМЕНЕНА
Документация - СТАРА
Приложения
Техническа спецификация
Проект на договора

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай