Обяви и заповеди

- Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Път I-5 "Обходен път на град Кърджали", участък от км 349+234 до км 349+422-348+997,32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област Кърджали

- Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти- частна собственост-10.01.2017 год.

- Заповед за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива- 21.12.2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2020 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2019 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2017 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2016 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2015 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2014 г.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2015 г.

- Обявление за принудително отчуждаване на частни и общински имоти за държавна нужда

- Заповед за определяне списък на категориите класифициране информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация - Кърджали, определени като "служебна тайна"

Решение на МС № 834 от 22.12.2014 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на имоти -ЧС, засегнати от строителството на обект: Път Е85 /I-5/ "Кърджали-Маказа" и пътна връзка Фотиново

- Решение РД-09-70/23.03.2017г.

- Заповед за изработване на КПИИ за строеж на "Пътна връзка на с.Птичар с път Е-85" - 13.6.2017 г.

- Заповед за одобряване на КПИИ за строеж на "Водоснабдяване на с.Софийци от помпена станция Балабаново, находящ се в землище на с.Софийци, община Джебел и землища на с.Балабаново и с.Върхари. общ.Момчилград" - 06.11.2017 г.

- Заповед за разрешаване изработването на КПИИ за "Реконструция на магистрален водопровод на ВС "Боровица" от село Ненково по ПСПВ "Енчец"" - 13.04.2018 г.

- Разрешение за строеж РД-11-357 от 06.08.2018 г.

- Заповед за ПУП РД-09-74/12.04.2019 г.

- Заповед за Комплексен проект за инвестиционна инициатива на строеж: "Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова - кръстовище на км 364+500 по път I-5, община Момчилград" , находящ се в землище на с.Птичар, община Момчилград и землище на с.Рогозари, община Джебел, област Кърджали.

- Разрешение за строеж РД-11-358/05.03.2020 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай