Нормативни документи

 1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 2. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 3. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 4. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 5. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 6. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

 7. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

 8. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 9. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

10. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- в сила от 15.04.2016 г.

   -- ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - в сила до 14.04.2016 г.

11. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

12. ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

13. ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

14. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

15. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

16. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА

17. НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ЛИЦА

18. НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

19. ИЗБОРЕН КОДЕКС

20. НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

21. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

22. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23. ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ

24. ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

25. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

 

 

Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА:

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА УЧРЕЖДЕНИСКИЯ АРХИВ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Вътрешни правила за МСФУК

Вътрешни правила МКВП

Стратегия за управление на риска в Областна администрация Кърджали

Вътрешни правила за деловодната дейност и използването на електронна система АКСТЪР

Вътрешни правила Регистър информационни ресурси

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай