Заседание на Регионалния съвет за развитие на южен централен район

Публикувана на 23 Март 2015

IMG 3461

На 19 март 2015 г. в град Кърджали се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на г-н Илия Илиев - областен управител на област Кърджали. На него присъстваха: г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, представители на министерства, областните управители от областите от ЮЦР, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, НПО и представители на академичните среди от област Кърджали.

IMG 3462

Г-н Илия Илиев представи актуална информация по поставени проблеми на заседанията на РСР на ЮЦР в Кърджали по време на председателството през 2012 г. Присъстващите бяха информирани за състоянието на следните значими за областта проекти:
­

- „Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали", финансиран по Програма ИСПА и държавен бюджет;
­

- „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа", предложен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г.;
­

- Обходен път на гр. Кърджали.

Бяха представени и обсъдени и следните актуални проблеми на територията на област Кърджали:
­

- Съдействие за превенция на свлачищните процеси и овладяване на последиците от тях на приоритетни обекти на територията на област Кърджали;
­- Предприемане на действия за сключване на споразумение с Република Гърция за преминаване на автобуси (до 55 места) през ГКПП „Маказа".

Заместник-министърът на туризма – г-жа Ирена Георгиева, представи Концепция за туристическо райониране на България. Тя обърна внимание на ползите от създаването на туристическите райони в страната и организациите за тяхното управление.
Представители на областните администрации Кърджали, Смолян и Хасково докладваха относно проблемите и развитието на планинските и граничните територии. Те акцентираха върху стратегически проекти в сферата на транспорта, околната среда, туризма, ГКПП и др.

По време на заседанието присъстващите бяха запознати с възможностите за финансиране на мерки за предотвратяване на бедствия и превенция на риска, които предоставя ОП „Околна среда" за периода 2014-2020 г.

Във връзка с промени в законодателството за регионално развитие бе предоставена възможност на заинтересованите страни в рамките на две седмици да направят предложения за промени и допълнения в ЗРР и ППЗРР.

IMG 3463

На заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район бяха взети важни решения, свързани с развитието на пътната инфраструктура в района, както и такива относно разрешаване на проблемите, причинени от зачестилите природни бедствия. Регионалния съвет за развитие на Южен централен район излезе с предложение за създаване на Национална програма за превенция на природни бедствия и овладяване на последиците от тях, която да минимизира щетите и разходите за отстраняването им.

Взето бе решение за сключване на споразумение с Република Гърция за преминаване на автобуси (до 55 места) през ГКПП „Маказа".

IMG 3464

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай