България установява дипломатически отношения с Европейската Общност през 1988 г.

През 1993 г. е подписано Европейското споразумение за асоцииране, което влиза в сила през 1995 г.

През декември 1995 г. България подава молба за членство в Европейкия съюз. Комисията представя първия си редовен доклад за напредъка на България към членство през ноември 1998 г.

Вторият доклад, публикуван през 1999 г., препоръчва започването на преговори.Преговорите за присъединяване на България към ЕС започват на 15 февруари 2000 г. София приключва преговорите на 15 юни 2004 г., шест месеца предсрочно.

Страната очаква да стане пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г.Европейският съвет в Брюксел на 16 – 17 декември 2004 г. потвърждава приключването на преговорите за присъдиняване и декларира, че ЕС се надява да приветства страната като член на Съюза от януари 2007 г.

Европейският парламент дава одобрение за членството на България на 13 април 2005 г. с 522 гласа "за", 70 гласа "против" и 69 "въздържали се". Договорът за присъединяване на България към ЕС е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. В зависимост от напредъка в изпълнението на изискванията за членство, ЕС декларира, че целта му е да приеме България от 1 януари 2007 г.

Споразумението за присъединяване съдържа възможност за отлагане на членството с една година, ако ЕС прецени, че съществува "серизен риск" страната да не успее да приложи изискваните реформи. Редовният доклад на Европейската комисията (ЕК) за 2004 г. посочва реформата в правосъдието и публичната администрация като основни приоритети.

България трябва да положи сериозни усилия за изграждането на административен и съдебен капацитет за прилагане на достиженията на правото на Общността (acquis communautaire).

През февруари 2005 г. ЕК дава положителна оценка за подписването на Договора за присъединяване. До датата на присъединяване Комисията ще продължи да наблюдава изпълнението на обещаните реформи, като въведе в действие система на строг мониторинг. Също така Комисията ще продължи да изготвя годишни доклади за напредъка на България към членство.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай