Заседание на Регионалния съвет за развитие на южен централен район

Публикувана на 18 Март 2015

дата: 19 март 2015 г. /четвъртък/
начало: 11.00 часа
място: гр. Кърджали, Областна администрация Кърджали, бул. "България" № 41, зала 301

На 19 март 2015 г. в град Кърджали ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Илия Илиев - областен управител на област Кърджали. На него ще присъстват: г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, представители на министерства, областните управители от областите от ЮЦР, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, НПО и представители на академичните среди от област Кърджали.


На заседанието г-н Илия Илиев ще представи актуална информация по поставени проблеми на заседанията на РСР на ЮЦР в Кърджали по време на председателството през 2012 г. Присъстващите ще бъдат информирани за състоянието на следните значими за областта проекти:
­

 - „Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали", финансиран по Програма ИСПА и държавен бюджет;
­

 - „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа", предложен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г.;

­ - Обходен път на гр. Кърджали.

 

Ще бъдат представени и обсъдени и следните актуални проблеми на територията на област Кърджали:

­ - Съдействие за превенция на свлачищните процеси и овладяване на последиците от тях на приоритетни обекти на територията на област Кърджали;
­

 - Предприемане на действия за сключване на споразумение с Република Гърция за преминаване на автобуси (до 55 места) през ГКПП „Маказа".

Представители на областните администрации Кърджали, Смолян и Хасково ще докладват относно проблемите и развитието на планинските и граничните територии. Ще бъдат представени стратегически проекти в сферата на транспорта, околната среда, туризма, ГКПП и др.

Заместник-министърът на туризма – г-жа Ирена Георгиева, ще представи Концепция за туристическо райониране на България. Тя ще се спре върху някои основни моменти, касаещи областите от Южен централен район, както и върху възможностите за финансиране на дейности, свързани с развитието на туризма.
По време на заседанието представители на управляващите органи на ОП „Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони ще запознаят присъстващите с възможностите за финансиране на мерки за предотвратяване на бедствия и превенция на риска, които предоставят програмите за периода 2014-2020 г.
Във връзка с промени в законодателството за регионално развитие ще бъде предоставена възможност на заинтересованите страни в рамките на две седмици да бъдат направени предложения за промени и допълнения в ЗРР и ППЗРР.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай