В Кърджали бе представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2014-2020 г

Публикувана на 24 Февруари 2015

P2240248 1

Областният управител Илия Илиев бе домакин на регионална работна среща за представяне на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за програмния период 2014-2020 г. Официални гости на форума бяха Ели Анави – директор на дирекция „Малки и средни предприятия" в министерството на икономиката, Стефан Узунов, държавен експерт „Иновации и предприемачество", Боян Жеков от отдел „Наука" на МОН и др.

Присъстваха представители на държавната власт, общините, бизнеса и неправителствения сектор от областите в Южен централен район за планиране. Илиев откри събитието, изтъквайки, че Стратегията е задължително условие за усвояване на средства от ключовите приоритети на новите оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за интелигентен растеж", чийто индикативен бюджет е над 2 млрда евро. Целта на документа е да идентифицира силните страни на националната и регионалните икономики, да оцени иновационния им капацитет и да спомогне за повишаване на тяхната конкурентоспособност и пазарен успех в глобализиращия се свят.

P2240248 2

В стратегията е изследван капацитета за иновации на 225 икономически дейности в отделните райони на страната. Набелязани са продуктовите и технологични ниши, в които страната ни може да се развива и конкурира в международен план, използвайки инструментите на науката и активното предприемачество. Идентифицирани са 4 тематични области за интелигентна специализация, в които страната ни би могла да направи пробив и които се ползват с висок инвеститорски интерес – това са Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрии за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.
От гледна точка на иновациите в момента България е в групата на т.нар. „плахи иноватори". „Амбицията ни е да се изкачим на по-високо стъпало, където са умерените иноваритори", обясниха лекторите от МИ. Понастоящем България заделя незадоволителните 0,64% от БВП за наука, до 2020 г трябва да достигнем 1,5 на сто.
ИСИС е разработена по методология на ЕК. Тя е отворена за идеи и предложения на бизнеса, като ежегодно ще бъде подлагана на мониторинг. Окончателният й вариант ще бъде приет през юни.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай