Насрочване на заседание на „Асоциация по В и К - Кърджали”

Публикувана на 11 Ноември 2014

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
/по приложен списък/

Относно: Насрочване на заседание на „Асоциация по В и К - Кърджали".

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в Областна администрация Кърджали писмо от г-н Радослав Русев – заместник-министър на регионалното развитие, с изх. № 91-00-77 от 06.11.2014 г., и в качеството си на Председател на Асоциация по В и К – Кърджали (АВиК - Кърджали), свиквам на 10.12.2014 г. (сряда) от 10:00 ч., в зала 301 в сградата на Областна администрация Кърджали, редовно заседание на Общото събрание на асоциацията, при следния дневен ред:
1. Регистрация на членовете на Общото събрание на АВиК – Кърджали;
2. Приемане на бюджет на АВиК - Кърджали за 2014 г.;
3. Приемане на бюджет на АВиК - Кърджали за 2015 г.;
4. Разни.

Обръщам Ви внимание, че размерът на бюджета се формира от вноските на държавата и общините, определени въз основа на процентното съотношение на гласовете им в общото събрание. Съгласно Решение от Протокол №2 от 14.11.2013 г. на Общото събрание на АВиК - Кърджали, процентното съотношение на гласовете в АВиК - Кърджали е както следва:
Държавата (Областна администрация Кърджали) – 35,00 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58%
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91%
Община Черноочене – 4,09 %
С оглед на спазване на посочения в горецитираното писмо от заместник-министъра на регионалното развитие срок 21.11.2014 г. за предоставяне на банкова сметка на АВиК – Кърджали, моля до 19.11.2014 г. да ни предоставите Решение на Вашите Общински съвети за упълномощаване на Председателя на АВиК – Кърджали да представлява Асоциацията пред Обединена Българска Банка – клон Кърджали, като открива и закрива банкови сметки, оперира със средствата по тях – нарежда банкови преводи, внася и тегли суми в брой и размер, гласуван на Общото събрание на АВиК – Кърджали и подписва всички необходими документи.

Приложение: 1. Копие на писмо с изх. № 91-00-77/06.11.2014 г от г-н Радослав Русев – заместник-министър на регионалното развитие;
2. Материали, касаещи приемане на решение по т. 2 и т. 3

С уважение,

БИСЕР НИКОЛОВ
Областен управител
и Председател на Асоциация по В и К - Кърджали

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай