Състояние на въздуха

Публикувана на 27 Юли 2014
Съгласно чл. 23., ал. 1 от Закона за опазване на околната среда при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.
     При регистрирано превишаване на установените алармени прагове (за серен диоксид - 500 мкг/м3, азотен диоксид - 400 мкг/м3, озон - 240 мкг/м3 атмосферен въздух) Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково изпраща на компетентните ведомства и организации, както и на регионалните средства за масово осведомяване (СМО) следната информация:
Данни за наблюдаваните превишения - местонахождение на района с превишаване; вид на превишавания алармен праг; дата, начален час и продължителност на превишаването; най-висока средночасова стойност
Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни -  географски район на очакваните превишения на алармения праг;  очаквана промяна на нивата на замърсителя (понижение, стабилизиране или повишаване);
- Информация за възможните здравни последствия и препоръчително поведение - информация за чувствителните групи от населението; описание на вероятните симптоми; препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население, къде може да се получи по-нататъшна информация;
Информация за превантивните действия за намаляване на замърсяването и/или излагането на него: посочване на основните сектори, източници на замърсяване; препоръки за действия за намаляване на емисиите.
     Информацията се изпраща по електронна поща и по факс от РИОСВ - Хасково в рамките на 30 минути и не по-късно от един час от момента на получаване в Регионалния диспечерски пункт (РДП) и Централния диспечерски пункт (ЦДП) на третата надпрагова средночасова концентрация на )съответния замърсител, т.е. не по-късно от един час след постъпване на данните в РДП/ ЦДП. 
     Разпоредбите на Инструкцията се прилагат в случаите на регистрирано превишаване на съответния алармен праг за един от трите атмосферни замърсители в даден автоматичен пункт за мониторинг в продължение на три последователни часа или при прогнозиране нивата на замърсителя в атмосферния въздух.
      В случаи на регистрирано едно превишение на даден алармен праг след 16.00 ч., РИОСВ продължава наблюдението на данните до нива на атмосферните замърсители по-ниски от съответната прагова стойност и при необходимост след установеното работно време.
     Информацията се изпраща след проверка на точността, представителността и достоверността на резултатитеот измерванията (т.е. след автоматично и ръчно валидиране на данните), въз основа на които е отчетено превишаване на установените алармени прагове. 
     Преди изпращане, информацията се съгласува от РИОСВ с Регионалната лаборатория (РЛ) на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС), в т.ч. по отношение на точността, достоверността и представителността на данните. 
     Ведомствата, организациите и СМО, на които РИОСВ-Хасково изпраща съответната информация за регистрираните превишавания на установените алармени прагове са :
   - Областно управление „Гражданска защита”-Кърджали към Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР;
   - Областна управа и Общинска администрация – Кърджали;
   - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Кърджали;
   - Министерство на околната среда и водите – Дирекция „КРИОСВ”; 
   - Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ;
   - Местна кабелна телевизия „КейбълТЕЛ” – Кърджали;
   -Общинско радио-Кърджали;      СМО разпространяват съответната информация въз основа на предварителни взаимни договорености с РИОСВ.
     
След съгласуване с Директора на Главна Дирекция „Гражданска защита”-МВР, Областния управител и Кмета на съответната Община, Оперативният комуникационно-информационен център (ОКИЦ) на Областно управление „Гражданска защита” - Кърджали извършва речево локално оповестяване на хората в опасната зона на обгазяване чрез системата за ранно предупреждение на населението или със специализирани автомобили. 
     Оповестяване от ОКИЦ се извършва и при превишаване на алармения праг вследствие на промишлена авария (химическо замърсяване), свързана с отделяне на опасно химично вещество (примерно серен диоксид) в атмосферния въздух.
     При регистриране на първата стойност под съответните алармени прагове, РИОСВ-Хасково уведомява ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване за отпадането на необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. Уведомлението се изпраща по електронна поща и факс не по-късно от 60 минути от момента на регистриране на първата средночасова стойност, която не превишава праговата стойност за даден алармен праг, т.е. 60 мин. след постъпване на данните в Регионалния диспечерски пункт/ Централния диспечерски пункт. Населението се уведомява за преминаване на опасността от Оперативният комуникационно-информационен център на Областно управление „Гражданска защита”- Кърджали.
     
За повече актуална информация относно превишенията на алармените прагове на серен диоксид, азотен диоксид и озон можете да проверявате страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://eea.government.bg/airq/alarm.jsp.
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай