Предприятия с висок рисков потенциал

Публикувана на 27 Юли 2014

I. Оператор/ Притежател на разрешителното:
“Оловно-цинков комплекс”АД – гр. Кърджали
Адрес:  6600 гр. Кърджали, бул. „България” №127
Издадено разрешително за експлоатация  по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда № 70/ 2007г. от 23.08.2007г.
Комплексно разрешително: № 124/2006г
За експлоатация на следните инсталации и съоръжения:
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
1. Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка
   - Пържене на метални руди 
   - Производство на цинк 
   - Производство на цинков сулфат 
   - Производство на цинков дихлорид 
   - Производство на цинков оксид 
2. Инсталация за производство на олово и оловни сплави
   - Агломериране на оловна шихта 
   - Производство на олово 
   - Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори 
3. Производство на кадмий
4. Производство на бисмут
5. Депо за опасни отпадъци - Депo за оловна шлака и отработени филтърни платна
6. Депо за опасни отпадъци - Депо за оловно-цинков кек
7. Депо за опасни отпадъци - Депо за утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води
8. Депо за опасни отпадъци 
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Инсталация за производство на топлоенергия;
2. Депо за опасни отпадъци - Депо за износена футеровка и огнеупорни материали, набивна маса от индукционни пещи;
3. Инсталация за стабилизиране на ярозитни кекове – нова.

II. Оператор/ Притежател на разрешителното:
„Горубсо-Кърджали” АД – гр. Кърджали
Адрес:  6600 гр. Кърджали, ул. „Републиканска” №83
Издадено разрешително за експлоатация  по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда № 156/ 2010г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай