ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ

Публикувана на 09 Юни 2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116  извън урбанизираната територия на гр.Джебел”, 

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година  по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

- Решение

- Обявление

- Документация + ЕЕДОП

- Техническа спецификация

- Образци

- Идеен проект Джебелска

 09.06.2020г.- Протокол-1-Джебелска

 20.07.2020г.

 

 

- Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

14.09.2020г.

 

- Протокол 2 - Джебелска

- Протокол 3 - Джебелска

 

- Решение № РД-09-193 от 24.09.2020

24.09.2020г.

 


 

 

Номер на договора

РД-ОП-35

Дата на договора

02.11.2020 г.

Предмет на договора

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел“, съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Статус

Възложена

Приложения към договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания

Към плащания

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай