Проект "Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности за намалени суровини, чрез прилагане на прецизно селско стопанство"

Публикувана на 27 Юли 2014

 

 

Проект: Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности за намалени суровини, чрез прилагане на прецизно селско стопанство

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2007-2013", трета покана 

Приоритетна ос: Качество на живот

Област на интервенция: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси

Кратко описание на проекта: Проектът AGRO_LESS има за цел да се създадат общи референтни стратегии за изпълнението на прецизно селско стопанство (ПСС) в трансграничния район чрез въвеждане на населението в селските райони с концепцията за специфична област на управление на културите, които чрез информация и нова система за управление на стопанството технология ще бъде в състояние да идентифицира, анализира и управление на разнообразието в рамките на полета за оптимална рентабилност, устойчивост и защита на ресурсите. 


Специфичните цели на проекта са: 

1. Създаване на общи насоки и методологии за прилагане на ПСС и в двете страни.

2. Прилагането и въвеждането на модерните технологии, за насърчаване на добрите земеделски практики в областите.

3. Пилотно прилагане на прецизни практики за бъдеща употреба и оценка за населението в селските райони на трансграничния регион.  

Партньори по проекта са Децентрализираната администрация на Македония и Тракия, като водещ партньор, Аристотеловия университет в Солун, Балканския център по околна среда, област Централна Македония (ОЦМ), област Източна Македония и Тракия (ОИМТ), а от българска страна Областните администрации на Кърджали и Хасково, община Любимец и Аграрен университет - Пловдив. Партньорите имат различни, но взаимно допълващи се опит, ноу-хау и "гледна точка", така допринасяйки по уникален начин за изпълнението на проекта. Работните пакети (РП) на проекта са: РП1: "Управление и координация", РП2: "Информация и публичност", РП3: "Оперативно планиране за прилагане на ПСС", РП4: "Пилотно прилагане на инструментите на ПСК и сертифициране на качеството на продукта", РП5: "Оценка и стратегически насоки за прилагане за ПСС ". 

Основните резултати са: 

1 Създаване на телеметрична мрежа със сензори, които са в състояние да предават надеждна и хармонизирана база данни.

2. Развитие на информационна система за получаване на подкрепа на ръководни решения и предаване на информация за прилагането на ПСК.

3. Доставка на общи протоколи за изпълнение ферма планиране и управление на дейности. 
 

Очакваните резултати включват: 

1. Маскимизиране на производството чрез идентифициране на областите на намаляване на производителността и управлението им по различен начин.

2. Чрез прецизни операции фермерите се сблъскват с европейските директиви, които изискват от тях да се съобразят със законодателни норми, отнасящи се до управлението на фермите и екологични проблеми.

3. Повишаване на качеството на продукта и стабилност.


Цели на проекта

 
Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население в прилагането на прецизно селско стопанство, управлявано чрез практиките на земеделските дейности (торене, напояване и растителна защита), водят до намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда и оптимизиране на качеството на продукта на земеделска продукция. Този стратегически план ще предостави знания за  в земеделските операции, по отношение на физически, технически, икономически и финансови възможности. Ще бъдат идентифицирани възможности, заплахи, силни и слаби страни на бизнеса, и посредническата роля на прецизното селско стопанство за намаляване на заплахите или използването на възможностите ще бъде определено подробно.

Могат да бъдат използвани възможностите, създадени чрез технологията, като например възможността за ефективно използване на суровините и диференциация. Специфичните цели на проекта са:

1. Създаване на общи насоки и методологии за прилагане на ПСС и в двете страни.

2. Прилагането и въвеждането на модерните технологии за насърчаване на добрите земеделски практики в областите.

3. Пилотно прилагане на прецизни практики за бъдеща употреба и оценка за населението в селските райони на трансграничния регион.  

4. Повишаване на качеството на продукта чрез сертифициран начин на производство.


Очаквани продукти

Продуктите от проекта са: 

1. Създаване на телеметрична мрежа със съвместими и междукалибрирани сензори, които са в състояние да предават надеждни и хармонизирани база данни, след стандартизирана методология с общи спецификации и доставка на нови инструменти на информационните технологии и машини.

2. Развитие на информационна система за получаване на подкрепа за ръководни решения (ИСППРР) и предаване на информация за прилагането на прецизното земеделие 

3. Предоставяне на общи протоколи за изпълнение за ефективно планиране на фермата и действия на управителните органи.

4. Обучение и подготовка както на гръцки, така и за българските фермери за експлоатация на съвременни технологични инструменти.

5. Прилагането на директивите на ЕС чрез по-добро управление на суровините.

6. Оценка на ефективността на прилагането, свързани с качеството на реколтата и на икономически и екологични ползи.

 7. Сертифициране на качеството на продукта.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от проекта са: 

1. Максимизиране на производството чрез идентифициране на областите на намаляване на производителността и различното им управление в сравнение с цялото поле.

2. Чрез прецизни операции земеделските производители се сблъскват с европейските директиви, които изискват от тях да се съобразят със законодателни правила относно управлението на фермите и проблемите, свързани с околната среда.

3. Икономично подобряване на производството на растителни култури чрез намаляване на използването на изкуствени торове приложни и вода.

4. Предоставени възможности за по-добро управление на ресурсите и по този начин намаляване загубата.

5. Намаляване до минимум риска за околната среда, особено по отношение на нитратно излужване и замърсяване на подпочвените води чрез оптимизиране на агрохимическите продукти.

6. Повишаване на качеството на продуктите и стабилност на доходите.

Общ бюджет на проекта: 3 377 584 евро, в това число на Областна администрация - Кърджали - 88 400 евро.

Основният обхват на проекта ще бъде сътрудничество между България и Гърция при управлението и разработването на технология за прецизно земеделие, което дава възможност на фермерите да използват по-ефективно суровините за реколтата, включително торове, пестициди и напоителна вода. По-ефективното използване на суровините означава високи реколтни добиви и качество без замърсяване на околната среда. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване за прецизни лабораторни изследвания и селскостопанска техника. Ще бъдат изградени системи за капково напояване и поставени сензори в демонстрационни полета на Опитна станция по земеделие - Кърджали, както и на частни земеделски производители от областта, които предоставят своите земи за целите на проекта. Данните от сензорите ще бъдат свързани в специална система, които след анализ от специалисти агрономи ще дават възможност за предоставяне на подходящите съвети и предприемане на навременни и адекватни мерки за получаване на по-високи добиви от селскостопанска продукция. Като част от дейностите по проекта са предвидени и две научни конференции по прилагането на прецизното земеделие - една в Гърция и една в България, в Кърджали.

Прецизното земеделие предоставя една чудесна възможност за подобряване икономическата стабилност, повишаване конкурентоспособността в земеделието и широко развитие на селските райони на страната, а настоящият проект ще окаже незаменима помощ на развитието на селското стопанство в област Кърджали.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай