Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 2019

Публикувана на 21 Февруари 2020
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за лицата по  § 2, ал. 1,т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Кърджали и членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети)
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията
1 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията   изтегли ВДРД-1842/ 17.04.2019 г.-ежегодна    
2 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител     ВДРД-2301/ 15.05.2019 г.- ежегодна    
3 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт     ВДРД-1779/ 15.04.2019г-ежегодна    
4 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконсулт     ВДРД-1802/ 16.04.2019г.-ежегодна    
5 Траяна Недялкова Вълчанова Младши експерт     ВДРД- 1801/ 16.04.2019 г.-ежегодна    
6 Мария Кирилова Милчева Старши експерт "Административно обслужване"      ВДРД-2112/ 07.05.2019 г.-ежегодна    
7 Руси Деянов Ангелов Младши експерт изтегли   ВДРД-6113/ 25.10.2019 г.- при встъпване в длъжност    
8 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция "АКРРДС"     ВДРД-2184/09.05.2019 г.-ежегодна    
9 Катя Павлова Димова Главен експерт      ВДРД-2303/15.05.2019 г.-ежегодна    
10 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт      ВДРД-1560/ 03.04.2019г.-ежегодна    
11 Таня Стоянова Иванова Главен експерт      ВДРД-2142/08.05.2019 г.-ежегодна    
12 Юксел Сали Ибрям Главен експерт      ВДРД-2304/15.05.2019 г.-ежегодна    
13 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт     ВДРД-2091/ 03.05.2019 г.-ежегодна    
14 Жени Кирилова Петрова Младши експерт     ВДРД-1818/ 17.04.2019 г.-ежегодна    
15 Росица Димитрова Васева Младши експерт     ВДРД-1872/ 19.04.2019 г.-ежегодна    
16 Станка Ангелова Стоева Младши експерт   изтегли ВДРД- 1674/ 09.04.2019 г.-ежегодна    
17 Антония Красимирова Костова Младши експерт     ВДРД-1744/ 12.04.2019 г.-ежегодна    
18 Сергей Шарков Хаджиев Младши експерт     ВДРД-1673/ 09.04.2019 г.-ежегодна    
19 Яна Стоянова Косинкова-Алчева Главен експерт изтегли   ВДРД-6114/ 25.10.2019 г.- при встъпване в длъжност    
20 Михаела Иванова Иванова Специалист     ВДРД-1740/ 12.04.2019 г.-ежегодна    
21 Милена Кирова Димитрова Експерт " Връзки с обществеността"     ВДРД-2300/ 15.05.2019г.-ежегодна    
СЛУЖИТЕЛИ, НАЗНАЧЕНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ''ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ''
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията
22 Мария Николова Иванова Технически сътрудник изтегли        
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай