Проект „Съвместна туристическа инициатива за съхраняване на културно-историческото наследство JTI-TARGET”

Публикувана на 27 Юли 2014

Проект: „Съвместна туристическа инициатива за съхраняване на културно-историческото наследство JTI-TARGET" Продължителност: 24 месеца

Източник на финансиране: Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013"

Изпълнител: Периферия Източна Македония и Тракия - водещ партньор, съвместно с Областна администрация  Кърджали, Областна администрация - Смолян и Областна администрация  Хасково - партньори по проекта.

Предложението се концентрира върху съвместното популяризиране на общото културно наследство в областите на Източна Македония и Тракия, Хасково, Кърджали и Смолян. Проектът има за цел да подобри туристическата привлекателност на региона, като се инвестира в нови маркетингови технологии на цялата област.

Културният туризъм може да включва паметници в провинцията, селски райони, села и места от особен интерес. Също така включва фестивали и събития, които привличат хора с различни интереси, без предпоставката за организирани туристически инфраструктури. Добре е известно, че четирите региона, участващи в този проект не са развили инфраструктура и услуги, които дават възможност за привличане на туроператори и масов туризъм. Предизвикателството, с което се сблъскваме, е да се разширят чуждестранните посещения, като се има предвид, че е налице липса на добре организирани съоръжения. Най-подходящият начин е това да се отнесе към алтернативни целеви групи. Културен и еко туризъм са по-лесно да бъдат разработени, тъй като регионът е богат на традиции, паметници, мултикултурна история и специални флора и фауна.

В този контекст, четирите областни управи подготвиха  план за действие, който ще популяризира наследствота на региона, ще повиши привлекателността, без да се конкурира с  добре известни туристически атракции и региони, съсредоточавайки се към посетители със специални интереси, чрез осигуряване на ваканции с ниски до средни цени. Основната политика е да се засили информираността чрез интернет и високотехнологични решения, които осигуряват ценово-ефективни кампании.

Стратегическите цели на Програмата са:  да се създаде обща визия за територия, която има общи характеристики и предизвикателства. Проектът съответства директно на основната цел на Програмата, а именно икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на района, укрепване и развитие на постоянни контакти между организациите, бизнеса, хората, общностите от двете страни на границата. Освен това, развитието на трансгранични мрежи за културен туризъм цели съвместно популяризиране на туристическия потенциал. Основата на настоящото предложение е повишаване на дейността и капацитета на туристическия бизнес, за да се намалят проблемите, отнасящи се до икономическото и социално равнище. Съвместно разработване и представяне на нови туристически продукти, развитието на съвместни маркетингови продукти, създаването на първата трансгранична обща туристическа стратегия, насочена към популяризиране на региона на международния пазар, ще стимулира развитието на местния бизнес и партньорства в сферата на туризма, подкрепяйки съществуващите и създавайки нови такива

Основните резултати от проекта са: създаване на трансгранични туристически мрежи, формални процеси за развитие на устойчив туризъм, местни изследвания върху ресурсите и тяхната оценка, развитие на съвместна трансгранична маркетингова стратегия за културен туризъм. Ценното наследство на местната култура и история, традиции и природа, ще бъдат обединени в съвместна туристическа мрежа, чрез която ще бъдат представени атрактивната регионална идентичност и образа на трансграничния регион по всички електронни начини, чрез интернет, смартфони и GPS устройства . Видими резултати от проекта са цифрови ръководства и приложения за мобилни телефони. С нарастването на популярността и възможности им, смартфоните се превръщат в идеална платформа за туристи и граждани, за да получават информация в движение. Предлаганата система трябва да даде възможност на гражданите и туристите да научат историята на градовете, участващи в проекта, паметниците, на които се натъкват, исторически обекти, музеи, галерии и т.н., чрез своите смартфони, виртуални турове на конкретни паметници чрез Интернет, специални публикации за древни и геоложки пътеки, пътеводители за област Смолян в областта на културното наследство, печатни културни указатели и туристически обиколки, публикации, отнасящи се до древната, средновековната, съвременната култура.                                                                                                                             Ще бъдат изработени знаци и табели, които показват туристически маршрути, ще бъдат закупени информационни пунктове за летища, пристанища и за открити площи, интерактивен 3d дисплей за вътрешна употреба, обучение на професионалисти за предлагане и работа с дигиталната платформа. Ще бъдат организирани и проведени 3 фестивала за различните партньори по проекта, за Област Кърджали е предвидено иновативно събитие за съвременно изкуство .

Проектът ще подпомогне съществуващите и ще стартира нови икономически дейности, свързани с културния туризъм. Участващите партньори, въз основа на опита си от предишни проекти за развитие на успешно туристическо сътрудничество ще разширят и обогатят контактите си и по този начин ще се гарантира устойчивостта на сътрудничеството. Това от друга страна ще увеличи техния капацитет и възможности да участват в бъдещи трансгранични проекти. Очаквани резултати са също и: подобряване на регионалния образ и разнообразни туристически услуги, чрез създаване на нови трансгранични културни туристически продукти, като това ще доведе до ползотворно влияние върху професионалното трансгранично сътрудничество и развитие на професионални мрежи за устойчив кутурен туризъм.

Туризмът за културно наследство, може да има огромно икономическо въздействие върху местните икономики. За икономически ползи като нови бизнеси, работни места и по-високи цени на имотите, туризмът добавя по-малко осезаемо, но също толкова важно, значение.

Общата стойност на бюджета по проекта е 1 260 950,00 €, като предвиденият бюджет за ОА-Кърджали е в размер на 169 080,00 евро.

Основни дейности:

1.     ДИГИТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОНИ;

В 21 век технологиите имат голяма значение. Те влияят разбира се и върху туризма. Смело може да кажем, че светът вече се събира в дланта ни. И по-точно в дисплея на мобилния ни телефон. Мобилните решения са революция за света на технологиите, а пазарът на мобилните приложения е по-голям от всякога. Крайните потребители са заляти от изумително богати мобилни приложения. Анализите показват, че малко по малко започват да придобиват значението и статута на уеб сайтовете. Това е така, защото все повече хора започват да използват смартфони, които в действителност са си малки компютри. 

Очакваме чрез включване на информацията за интересните, но малко познати туристически обекти в трансграничния регион  да достигне до повече хора, което ще помогне за разработването на нови туристически пакети.

Нашият регион има голям неизползван туристически потенциал. Ако използваме модерни нови мобилни апликации за нашите туристически обекти, ще може да привлечем  много повече туристи.

2.     МНОГОЕЗИЧЕН ПОРТАЛ НА ПРОЕКТА - www.jtitarget.eu 

3.     ВИРТУАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ

Виртуалните турове са сравнително нов продукт. Често представата на потенциалния потребител за тях се изчерпва  с "нещо интересно" Виртуалните турове се доближават до представата за панорама във всичките значения на това понятия, но най -вече в смисъла на "неограничено изображние във всички посоки. Виртуалните турове се използват изключително в електронни медии, основно в интернет. Демонстрират се на съвременни дисплеи с висока разделителна способност и качество на цвета. Важна особеност на виртуалните турове е тяхната интерактивност. Зрителят може да взимодейства с изображението. За разлика от филма, който се гледа така както е заснет, зрителят на виртуалния тур има избор накъде да насочи поглед,  какъв да е обзорът му /zoom in, zoom out/  и колко дълго да наблюдава обекта по избрания начин. Той е активна страна. 

Тези качества на виртуалните турове ги правят особено подходящи за предствяне на недвижими имоти, хотели, ресторанти, исторически паметници, музеи и всякакви други обекти имащи нужда от визуализиране.

4.     ОТПЕЧАТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЛАСТТА

Отпечатване на двуезични  карти и брошури /български и английски език/,  които да включват повече туристически обекти в областта. Отпечатване на карта, която се сгъва до джобен формат. Основната част от тези печатни рекламни материали ще се предоставят на фирмите, предлагащи туристически услуги, за да подпомогнем рекламирането на дестинацията област Кърджали. В тази дейност се предвижда и отпечатването на пътеводители за областта на български и английски език, които също ще бъдат предоставени на заетите в туристическия бизнес.

5.     ЗАКУПУВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН КИОСК С РАЗНООБРАЗНА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

6.      ИНТЕРАКТИВНО УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ;

Интерактивното устройство за презентиране представлява цялостна завършена конструкция - устройството не внася изменения в атмосферата в помещението. Въздухът постъпва в устройството, модифицира се, изпуска се настрани и се осветява за създаването на изображение. При  този процес не участват никакви допълнителни вещества, затова работата му не е съпроводена с изхвърлянето във въздуха на вредни газове или изпарения от течни вещества.

7.     СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА-ДАННИ С ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА.

Базата данни е на български и английски език и включва 157 обекта от седемте общини в област Кърджали и снимков материал към тях. Тази информация ще бъде включена в мобилното приложение и многоезичният портал на проекта. Част от нея ще бъде включена и във виртуалния пътеводител. 

8.     ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Стратегията представлява една платформа  за координиране на съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване и развитие на туристическия потенциал на област Кърджали.

9.     ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Тренинги по специална програма за професионалисти от сферата на туризма - работодатели и работещи, които вече са натрупали опит, но имат нужда от подобряване на мениджърските си умения, от нови идеи, или консултации. (Например специфични умения за работа с туристи, Общо предприемачество, Екотуризъм и Селски туризъм, Анимация в туризма - детска или спортна). 

10. МАЩАБНА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ПАРТНЬОРИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Тази дейност предвижда рекламна кампания на туристическите обекти във всички области - партньори чрез интернет (търсачки, специализирани сайтове за туризъм, социални мрежи и др.). Ще се рекламира сайта по проекта, виртуалния тур, дигиталното приложение.

11. ДЕМОНСТРАЦИОННИ ТУРОВЕ 

Това са така наречените експедиентски турове. Това е ПР кампании за специалисти, които могат да рекламират дестинацията - известни журналисти, телевизии, списания, туроператори от други държави извън партньорските, представители на международни тур-агенции. Целта на тура е презентирането и популяризирането на туристическите ресурси и потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм - културен, еко, селски; предпочитани туристически маршрути, археологически и културно-исторически забележителности.

12. ФЕСТИВАЛИ НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА;

Всеки от българските партньори организира по един фестивал.

За Смолян  темата е Историческо наследство;

За Хасково - Традиционно изкуство;

За Кърджали -  Фестивал на Съвременно изкуство

13. МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА ПРАКТИКИ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ТУРИЗМА.

Той се  Организира се от ВП по проекта - Периферия Източна Македония и Тракия и ще се проведе  в Гърция.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай