Проект „Правото на добро управление и добра администрация"

Публикувана на 27 Юли 2014


1. Резюме на проекта

2. Презентация „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано право на гражданите в област Кърджали” 

3. Презентация “Изготвяне на оценка, анализ, проучване и иновативен модел за управление” – “TAOFES” BV

4. Механизъм за вземане на решения и формиране на политики в сферата на екологията в регион Хага

5. Управление, планиране, дългосрочни стратегии, инвестиции и туризъм в Холандия

6. Механизъм на вземане на решения в сферата на земеделието и връзката град-село в регион Хага

7. Регионално управление на инфраструктурата в Регион Хага

8. Регионално управление, междуобщинско сътрудничество и политика на консенсус в Регион Хага

9. Управление в туризма/отдиха. Сътрудничество и участие за постигане на резултати

10. Дън Хорст и Вееде - Коалиция на ландшафта, ползването на земя и заинтересованите страни

11. Стратегия за отопление в област Хага

12. Грийпорт Вестланд

13. Извлечени поуки от Бургас и Варна

14. ПРОЕКТ „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано право на гражданите в област Кърджали”

15. Изготвяне на оценка, анализ, проучване и иновативен модел за управление за изпълнение целите на проект

16. Протокол от учредителното събрание на обществено-консултативна платформа по туризъм - 08.10.2013 г.

17. Протокол от събрание на обществено-консултативна платформа по туризъм - 07.11.2013 г.

18. Встъпителен доклад - 13.09.2012 г.

19. Предложение за иновативен модел

20. Доклад по фаза 1

21. Доклад по фаза 2

22. Брошура (български език)

23. Брошура (английски език)

24. Бюлетин

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай